GO.MAX ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR:

1.1 – GO.MAX SPOR SALONU – GENCE KARADAĞ

Vergi Dairesi : Kavaklıdere
Vergi Numarası : 28256572614
Adres : Barbaros Mh. İran Cd. No.17/11 Kavaklıdere / Ankara
Telefon : +90 312 428 15 15
Fax : +90 312 428 15 25
Web: https://www.gomaxankara.com

(İşbu Sözleşme’de kısaca “GO.MAX” olarak anılacaktır)

1.2 – ÜYE

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle GO.MAX üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında GO.MAX tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak GO.MAX’e vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında GO.MAX’e bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, iş bu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin GO.MAX tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri GO.MAX’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde GO.MAX’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 – ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak GO.MAX’tir.

  1. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. GO.MAX’in bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.
  2. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler GO.MAX’e üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir).

iii. 16 yaşından küçük kişiler GO.MAX ‘e üye olarak kabul edilmeyecektir. ÜYE’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde GO.MAX üyeliği derhal fesih hakkını haizdir.

  1. GO.MAX ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; GO.MAX üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.
  2. Sports & GO.MAX Üye Merkez’leri ÜYE’lerin sağlıklarının spor yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin, havuz ve benzeri tesislerinin kullanımına yönelik ve benzeri nedenlerle sağlık raporu talep edebilirler. ÜYE ilgili Üye Merkez’i kullanmadan önce üye merkezin talep etmiş olduğu sağlık raporlarını sağlamakla yükümlü olduğunu aksi takdirde ilgili Üye Merkez’in hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, Sports & GO.MAX Üye Merkezleri içerisindeki tüm kurallara uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. GO.MAX tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

2.2- ÜYE, GO.MAX üyeliğini yalnızca online olarak GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen GO.MAX web sitesi üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden üyelik ve ödeme tipini seçecek ve ilgili web adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

2.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, GO.MAX’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4- GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 3 – ÜYELİK VE ÖDEME TİPLERİ

3.1. ÜYE’nin mevcut durumda seçebileceği üyelik tipleri GO.MAX İnternet Sitesinde belirtilmiş olup; GO.MAX işbu üyelik ve ödeme tiplerini değiştirmek hususunda münhasıran yetkilidir. GO.MAX tarafından ÜYE’lerin kullanabilecekleri üye spor merkezleri bazında farklılaşan Premium ve Klasik olmak üzere iki üyelik tipi ve ayrıca kampanya kapsamında farkı üyelikler ya da masaj paketleri sunulmaktadır. Her bir üyelik tipi için de ayrı ayrı geçerli olacak şekilde ÜYE’ye aylık ödeme yapabileceği veya uzun vadeli peşin ödeme yapabileceği iki tane de ödeme tipi sunulmuştur. GO.MAX tarafından sunulan her iki üyelik, kampanya ürünleri ve ödeme tipi de belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanun uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

  1. 1 (Bir) Seans, 24 Seans, 32 Seans ve 50 SeansÖdemeli Üyelik tiplerinde; GO.MAX İnternet Sitesinde yer alan 1, 24, 32 ya da 50 Seans Üyelik Bedeli, ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her 24, 32 ya da 50 seansta bir düzenli olarak ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus GO.MAX’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir.
  2. Uzun Vadeli Ödemeli Üyelik tipinde; üyelik esnasında 1(bir) yıllık kullanım bedelinin peşin ödenmesi ve 1(bir) yıl boyunca üyeliğin sürdürülmesinin taahhüt edilmesi şartıyla, GO.MAX tarafından, ÜYE’ye indirim sağlanır ve bu indirimli tutar ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece 1 (bir) yıllık dönem sonunda üyelik belirsiz süreli üyeliğe dönüşecektir.

iii. Kampanya ürünlerinde farklı süreye ait üyelik tipinin ya da masaj ürününün bedeli GO.MAX tarafından, ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. Kampanya ürününe ait tüm bilgiler ve kullanım şartları başta GO.MAX web sitesi olmak üzere ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir.

3.2 ÜYE tarafından seçilen üyelik tipine ve kulübe göre hesaplanan üyelik bedeli üyelik sırasında GO.MAX İnternet Sitesinde üyeye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen işbu bedeli ödemek zorundadır.

3.3. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini bilmektedir. ÜYE; ödeme esnasında GO.MAX sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üyelik tipleri, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli GO.MAX tarafından belirlenir. GO.MAX işbu üyelik tiplerini, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

3.5. İlgili spor kulübünde bulunan ekipmanların kullanımı dışında GO.MAX ya da üye merkezler tarafından sunulan diğer tüm hizmetler ücretli olarak verilecektir.

GO.MAX’in işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler GO.MAX’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle GO.MAX tarafından ücretli hizmetlerin ÜYE’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, kullanılacak olan üye merkeze kulübe göre farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 GO.MAX’in Hak ve Yükümlülükleri

  1. Eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini üye merkezler kendileri için ayrı ayrı belirler. Söz konusu hususlar ilgili üye merkezin GO.MAX İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde belirtilir. ÜYE bu hususlara ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve GO.MAX’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  2. Üye merkezler; gerekli gördükleri takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, kulüpleri içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir.
  3. GO.MAX; üye merkez tesisleri içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva, organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir.
  4. GO.MAX bünyesinde yer alan üye merkezlerde tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği ilgili üye merkezin takdirindedir.
  5. GO.MAX; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.
  6. GO.MAX, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde üye merkezlerin açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar GO.MAX‘i geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.
  7. Üye merkezler; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerini de içerecek şekilde kulüplerinin açılış ve kapanış saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. Üye merkezlerin en güncel açılış kapanış saatleri bilgisi ilgili üye merkezin GO.MAX İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde belirtilir. ÜYE, ilgili üye merkezin güncel ve geçerli açılış kapanış saatlerine ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve GO.MAX’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  8. GO.MAX isimleri, iletişim bilgileri ve detaylı açıklamaları GO.MAX İnternet Sitesi’nde verilen üye merkezler listesine ekleme ve çıkarma yapmakta serbesttir. İşbu sözleşmede belirtilen hususlar an itibariyle GO.MAX İnternet Sitesi’nde belirtilen üye merkezler için geçerlidir.
  9. GO.MAX İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı GO.MAX mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
  10. GO.MAX tarafından GO.MAX İnternet Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  11. GO.MAX kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. GO.MAX, üyenin GO.MAX İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  12. GO.MAX, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya GO.MAX’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) GO.MAX ve GO.MAX İnternet Sitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  13. GO.MAX İnternet Sitesi’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE GO.MAX İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  14. GO.MAX, GO.MAX İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya GO.MAX İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  15. GO.MAX, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  16. Taraflar, GO.MAX’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  17. GO.MAX, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

  1. ÜYE, GO.MAX bünyesinde yer alan üye merkezlerden; GO.MAX ve ilgili üye merkez tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile üye merkez tarafından belirlenecek ve GO.MAX İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde duyurulacak saatler içinde faydalanabilecektir.
  2. Birim ve verilen hizmetler kullanılacak üye merkeze göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu kulübün verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında kulüpten faydalanabilecek, dahil olduğu işletmenin açılış kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.
  3. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü GO.MAX’in ve/veya üye merkezin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta GO.MAX ve/veya üye merkez ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
  4. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında GO.MAX tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek GO.MAX’e ibraz edecektir..

e.ÜYE, üyeliğin başlaması ve kampanya ürünlerinin satin alınması için gerekli tüm bedelleri ve Üyelik Bedeli’ni süresinde ödemekle yükümlüdür.

  1. ÜYE; kullanmakta olduğu üye merkez kulübünün ve bu kulübün alışveriş merkezi içinde yer alması halinde söz konusu alışveriş merkezinin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, gerek alışveriş merkezi içinde, gerekse kulüp içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara ve alışveriş merkezi içerisinde yer alan diğer işletme ve şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYE’ye ait olup; bu durumda GO.MAXin üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.
  2. ÜYE; kendisine verilen Sports & GO.MAX üyelik kartını (kart), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde GO.MAX’in üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü kart ve ekipmanı GO.MAX’e aynen iade edecektir.
  3. ÜYE; GO.MAX bünyesinde yer alan üye merkezlerdeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle GO.MAX’e, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
  4. ÜYE, üye merkezlerin soyunma odalarında ve özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından GO.MAX ve/veya üye merkez sorumlu tutulamaz.
  5. ÜYE, tesise hiçbir suretle 16 (onaltı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. GO.MAX üye merkezi kulüp personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  6. ÜYE, üyeliğini, satin aldığı kampanya ürünlerini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.
  7. ÜYE, üye merkezlerde hizmet veren eğitmenlerden (“Bağımsız Eğitmen”) alacağı özel derslere, masaj, SPA, kort kullanma, spor dersi benzeri ek hizmetlere ilişkin ücretleri üye merkez’in belirleyeceği şekilde üye merkeze ödeyeceğini, bu ek hizmetlere ilişkin GO.MAX’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının üye merkez olduğunu ve bu nedenlerle GO.MAX’in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  8. ÜYE,  GO.MAX  İnternet Sitesi’ne verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, GO.MAX’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  9. ÜYE, GO.MAX tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GO.MAX’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GO.MAX’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  10. ÜYE GO.MAX İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  11. ÜYE, GO.MAX İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  12. ÜYE’nin GO.MAX aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı GO.MAX ya da herhangi bir üye merkez sorumlu tutulamaz.
  13. ÜYE, üye merkezlere ait tesisi/kulübü kullanırken ve/veya tesiste/kulüpte kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden GO.MAX’in ya da ilgili üye merkezin, GO.MAX’in ya da ilgili üye merkezin çalışanlarının veya GO.MAX’in ya da ilgili üye merkezin yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, GO.MAX’in ya da ilgili üye merkezin ve/veya kulüp yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini, ilgili üye merkezin tesisi içerisinde yoğunluk olabileceğini, GO.MAX’in ya da ilgili üye merkezin bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ÜYE kullandığı üye merkezin içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ÜYE’nin ilgili üye merkezin tesisinde yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde GO.MAX’in ya da ilgili üye merkezin ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – ÜYELİĞİN DONDURULMASI

5.1- Üyelik Dondurma işlemi ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin dondurulduğu her ay için GO.MAX tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini ödemekle yükümlüdür. GO.MAX’in işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, GO.MAX’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.

5.2- Üyelik Dondurma İşlemi, 12 (oniki) aylık üyelik süresi içerisinde ilk ayı ücretsiz ve daha sonra GO.MAX İnternet Sitesi’nde ilan edilen aylık ücret üzerinden GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir.

5.3- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin GO.MAX tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

5.4- GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden Üyelik Dondurma talebinin GO.MAX’e ulaştırılması ile birlikte, sistem tarafından Üyelik Dondurma Ücreti seçilen dönem için hesaplanır ve ÜYE tarafından ödeme yapılır. Üyelik, bu ödemenin gerçekleşmiş olması ön şartı ile Üyelik Dondurma talebinin GO.MAX’e ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile GO.MAX tarafından dondurulur. Üyelik Dondurma talebinde bulunan ÜYE’nin, uzun vadeli üyeliğin sürdürülmesi taahhüdü vererek Uzun Vadeli Ödemeli Üyelik kapsamına girmiş olması halinde, ÜYE‘nin taahhüt süresi Üyelik Dondurma Süresi kadar uzatılır.

5.5- Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, GO.MAX hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır. Buna karşılık GO.MAX tarafından da, üyeliğin dondurulduğu süre boyunca aylık üyelik ücretine ilişkin tahsilat ve faturalandırma yapılmayacaktır.

5.6- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden üye girişi yapmak ve içinde bulunulan ay için hesaplanan kalan günlere ilişkin kullanım bedelini ödemek suretiyle dondurulan üyeliğini aktif hale getirebilecektir.

5.7- ÜYE tarafından talep edilen üyelik dondurma süresinin sona ermesi, ÜYE tarafından usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve ÜYE herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut üyelik ücreti üzerinden faturalandırılacaktır.

MADDE 6 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.1. ÜYE TARAFINDAN

6.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini GO.MAX’e iletecektir.

İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

  1. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ÜYE’nin kulübe giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübe giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması ile birlikte ÜYE cayma hakkını kullanamayacaktır.
  2. Yukarıdaki maddeler dışında kalan her türlü üyelik iptallerinde, ÜYE tarafından üyelik iptalinin GO.MAX İnternet Sitesi’nden talep edilmesini takiben iptal ve iade prosedürü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.

6.1.2. GO.MAX tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin yapılacak taleplerin GO.MAX tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. GO.MAX TARAFINDAN

6.2.1. GO.MAX herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik ya da Kampanya Ürünü Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

6.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

  1. 24(yirmidört) seans, 32(otuziki) seasns ya da 50(elli) seans üyelik ücretinin veya diğer bedellerin GO.MAX’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, Kısıtlı Üye durumuna düşer. GO.MAX tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.
  2. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde GO.MAX tarafından ve üye merkezler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; GO.MAX tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. GO.MAX’in ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. Kısıtlı Üyelik boyunca geçen süre ÜYE tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, GO.MAX’in Üyelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra tüm talep ve yasal hakları saklıdır. ÜYE, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, GO.MAX tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık/vekalet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

7.1- GO.MAX’in veya kullanım için seçilen üye merkezin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve GO.MAX’in ya da üye merkezin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında GO.MAX ve/veya üye merkez sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda GO.MAX’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

7.2- ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); GO.MAX’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3- Üye e-mail adres değişikliğini GO.MAX İnternet Sitesi üzerinden güncellemediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4- ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. GO.MAX ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

7.5- GO.MAX İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı GO.MAX’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

7.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. GO.MAX bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

7.7- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

7.8- ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Go.Max – Gence Karadağ (“Şirket”) , Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile üye ve müşterilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni www.gomaxankara.com (“Site”) ve Şirket’e ait hizmetleri kullanan tüm ziyaretçiler (“Ziyaretçi”) ve/veya Online Üyelik Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu onaylamak suretiyle Şirket’in hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan tüm şahıslar (“Üyeler”) ile Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir. İşbu Site’yi ziyaret etmek ve/veya Online üyelik formunu doldurmak suretiyle, Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Şirket’e ait web sitesi ve diğer hizmetleri kullanmak ve/veya üyelik satın almak suretiyle işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

 

Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma 

Şirket, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Şirket tarafından işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket ve Şirket adına Şirket’e ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından  uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri 

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket, Üyeler tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekillerde işleyecektir. İşbu maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece kişisel verileriniz saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar 

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirket’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakleri, Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizin hiçbir hal ve şartta aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Şirket’e ait internet Sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, şubeler/kulüpler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) /internet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, www.gomaxankara.com  sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirket, Site Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, Ziyaretçi ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

www.gomaxankara.com   web sitesinde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların www.gomaxankara.com   reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin www.gomaxankara.com sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de www.gomaxankara.com tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

 

Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın İşleyebileceği Haller

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket, açık onayınız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
  • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

 

Kanun Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7.  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla şirket merkez adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür. Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır. Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

GO.MAX – GENCE KARADAĞ